strona główna mapa strony kontakt
Sekty
Co to jest sekta?

SEKTA jest instytucją totalną podporządkowaną przywódcy i głoszonej ideologii. Obiecuje realizację uproszczonych celów w uproszczony sposób, odcina się od reszty społeczeństwa (zwłaszcza wyznania, Kościoła) wydarzając ostre i nie dające się przezwyciężyć podziały na to co święte (wewnątrz grupy) i diabelskie, złe (poza grupą). Manipuluje i wikła uczestników w silną zależność od przywódcy i pozostałych członków, co może prowadzić do utraty przez nich samodzielności w dysponowaniu własną osobą, osobistym majątkiem i może stanowić realne zagrożenie dla ich zdrowia. Członków sekty charakteryzuje brak zainteresowania zewnętrzną rzeczywistością, silny konformizm oraz fanatyzm. Przywódcy sekty mogą uważać się za istoty boskie i podejmować za uczestników ważne decyzje życiowe.


Co nas przyciąga do sekt?

•  Naturalne poszukiwanie świętości i tajemnicy, których człowiek nie znajduje - jak mu się zdaje – w swoim zwykłym środowisku. Sekty prezentują się jako wyłączne oazy doświadczenia Boga dla "wybranych". Stąd dobre i naturalne potrzeby religijno-duchowe skierowane zostają na
niewłaściwy tor.
• Wysokie wymagania ascetyczno-moralne (wstrzemięźliwość od alkoholu, nikotyny, seksu,
wegetarianizm, posty, praktyki medytacyjne, pacyfizm, ekologia, antyglobalizm), oferowane
przez wiele sekt, nawet jeśli są niekiedy absurdalne, nierealne lub niemoralne, przyciągają
nastawioną idealistycznie młodzież.
•  Potrzeba odnalezienia sensu życia. Młody człowiek, pełen rozterek, niepokojów, szukający swej
drogi, może ulec pokusie łatwych, natychmiastowych odpowiedzi na jego problemy i trudne
pytania. Przyjmuje upraszczające, "czarno-białe klisze", które dają mu gotowe odpowiedzi,
czasami na wszystko.
• Rozczarowanie publicznymi autorytetami oraz wielkimi instytucjami, które powoduje, że
człowiek, zwłaszcza młody, szuka małych grup, przypominających "prawdziwą rodzinę", za którą tęskni, bo jej często nie posiadał. Przestaje się nagle czuć samotny i anonimowy. Często odnajduje "życzliwą grupę", w sytuacji zawodu w miłości, kryzysu emocjonalnego czy cierpienia po utracie kogoś bliskiego. Sekty skrzętnie wykorzystują takie okresy słabości.
•  Potrzeba przynależności i znaczenia. Sekta jako grupa "wybranych" podnosi w pewien sposób
poczucie własnej wartości, zwłaszcza u człowieka, który często czuje się bezwartościowy.
Identyfikacja z. grupą, "poza którą nie ma zbawienia", nadaje własnym działaniom głęboki sens i znaczenie, szczególnie jeśli będą to "zadania specjalne" zlecone przez grupę.
•  Zaspokajanie potrzeb materialnych, finansowych, terapeutycznych (potrzeby mocy osobistej,
bycia sobą, zmiany postaw, pozytywnego myślenia itd.).  Od tego się czasem zaczyna.

Pamiętaj!
Tylko psychicznie chorzy są odporni na działanie sekt! Nie jest prawdą, że ofiarami sekt są jedynie
osoby niedojrzałe emocjonalnie, zagubione, wykorzenione ze swoich środowisk. Sekty szukają raczej najlepszych: najwrażliwszych czy najinteligentniejszych. Agitatorami są również często najlepsi, najlepiej wyszkoleni, mający za sobą przemyślane argumenty. Wśród istotnych przyczyn ulegania inteligentnym, przebiegłym agitatorom jest także "analfabetyzm religijny", brak pogłębionej znajomości własnej wiary, nieumiejętność "obrony podstaw swej nadziei" (1P 3,15). Nie należy lekceważyć realnej siły oddziaływania sekt (socjotechniki i psychomanipulacji), wzmocnionej często czynnikiem demonicznym.

Co naprawdę otrzymujemy?

Zaproszenie do sekty ma charakter werbunkowy, mimo sympatycznego opakowania opiera się na
oszustwie, zatajeniu lub kłamstwie. Nieuczciwość przekazu i rzeczywisty cel sekty są na początku niedostrzegane przez kandydata. Są one wykroczeniem przeciwko wolności sumienia (manipulacja) oraz zamachem na jego wolność (zniewolenie).
"Manipulacja werbunkowa" staje się wstępem do większej manipulacji dotyczącej wielu sfer życia
kandydata, co jest stosowaniem wobec niego permanentnej przemocy. Raz ma ona charakter
subtelnego oddziaływania na wartości religijne i moralne, kiedy indziej przyjmuje postać agresywnej ingerencji w zdrowie fizyczne i psychiczne kandydata, w styl jego życia oraz świat jego uczuć i wyborów.
W wyniku stosowania socjotechniki i psychomanipulacji następuje proces deformacji kandydata,
składający się z trzech etapów: zawładnięcia ("zadżumienia" emocjonalnego), destrukcji (rozbijania struktur osobowości), negatywnej rekonstrukcji (niszczenia jednostki, kreowania "dobrowolnego niewolnika").

Zawładnięcie dotyczy głównie uczuć i emocji człowieka, który często tego faktu nie dostrzega. W
sferze emocji doświadcza on euforii oraz poczucia wyzwolenia, które jest początkiem jeszcze
większego zniewolenia wewnętrznego, większego niż przed wejściem do sekty. Guru czyni wysiłki, by zachwycić kandydata, by go przekonać, nie tyle dowodząc, co uwodząc, by zdobyć jego bezgraniczne zaufanie. Kandydat widzi w swoim przewodniku uzdrowiciela, a z czasem zbawiciela, jakby boga, co jest typowe dla sekt pochodzenia orientalnego. Poddaje się mu bezwarunkowo i całkowicie. Wtedy następuje kolejny etap.

Destrukcja - to szczególna dekonstrukcja osobowości kandydata. Punkty wrażliwe stają się obiektem „technicznej obróbki". O ile w pierwszym stadium adept był doceniany, dowartościowywany, a nawet chwalony, to teraz następuje etap rozbijania, poniżania czy nawet upokarzania. Wrażliwe i słabe punkty jego osobowości będą precyzyjnie wyjawione, a następnie jakby "powiększone", aby w końcu wprowadzić go w chore poczucie winy i bezwartościowości. Prowadzi to adepta do zerwania wszelkich więzi zawodowych, rodzinnych, kulturowych i duchowych, aż do swego rodzaju unicestwienia osobowości, stworzenia w człowieku poczucia totalnej pustki. Jako że "natura pustki nie znosi", łatwe jest przejście do następnego etapu.

Rekonstrukcja (negatywna) - dokonuje się przez indoktrynację umysłu oraz presję emocjonalną,
wzmocnioną oddziaływaniem grupy. Wszystko to składa się na przemoc psychiczną. Na bazie
podsycanego poczucia winy wyrasta cała masa różnych "obowiązków", "ciężarów nie do uniesienia". Jednostka, której umysłem zamanipulowano sądzi, że czyni to dobrowolnie, ale u podłoża jest głęboki strach, poczucie winy, sprzężone w jeden "węzeł udręczenia". To właśnie udręczenie emocjonalne jest wzmacniane przez grupę, na czele której stoi guru, kontrolujący wszystkich. Stosuje on w tym celu najbardziej wyrafinowane formy przemocy: seksualnej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej. Skutkiem jest całkowite pozbawienie intymności i prywatności, możliwości decydowania o swoim losie, a nawet niemożność czy niechęć, by to czynić. Powstaje stan "dobrowolnego niewolnictwa" wyrażający się przez wyzysk finansowy, nieodpłatną pracę czy utratę sfery intymnej.

Z tego tragicznego stanu można się jednak czasem obudzić, jak budzimy się z koszmarnego snu!

Jak sekty werbują?

Sekty werbują pod pretekstem:
•    kursów językowych, kursów jogi lub technik medytacyjnych,
•    wyjazdów wakacyjnych,
•    kursów szybkiego czytania i pisania,
•    wykładów dotyczących ekologii, zdrowego odżywiania,  itp.

Sekty werbują podczas:
•    młodzieżowych koncertów,
•    dużych imprez plenerowych,
•    wychodzenia z teatru, kina czy kościoła,
•    masowych spotkań religijnych,
•    chodzenia po domach                                                              

Sekty werbują mówiąc o:
•    jedności między religiami i ekumenizmie,
•    pokoju na świecie,
•    „prawdziwym chrześcijańskiej”,
•    możliwości odnalezienia właściwej drogi życiowej,
•    pomocy humanitarnej dla potrzebujących

Sekty werbując oferują:
•    darmowy poczęstunek (posiłki wegetariańskie),
•    kursy i szkolenia,
•    pomoc materialną lub psychologiczną oraz oparcie w grupie rówieśniczej,
•    "nowy" sens życia, drogę do "zbawienia", jedyną, wyłączną i negującą wszystkie inne,
•    prostą i natychmiastową odpowiedź na wszystkie możliwe pytania i zagadki istnienia,
•    iluzję jedynej prawdy, idealnej wspólnoty,
•    jedynie słuszną naukę nauczyciela, guru, przewodnika


Skutki wejścia do sekty

U osób, które miały styczność z sektami, doświadczyły zniewolenia a następnie uwolnienia od sekty stwierdzono „syndrom sekty" czyli spustoszenie fizyczne, psychiczne, duchowe, z którym często nie mogą poradzić sobie one same ani terapeuci, psychiatrzy, a także duchowni. Przejawia się on w rozmaity sposób:

•    niemożność odnalezienia się w normalnym świecie, poczucie izolacji i pustki
•    obojętność i fatalizm w postrzeganiu własnej historii i losu świata
•    słyszenie głosów, widzenie twarzy, majaczenia i koszmarne sny
•    obsesyjna pamięć wybranych wydarzeń i ich fiksacja (utrwalenie w świadomości)
•    nieuzasadnione lęki, depresje, które nie dają się leczyć farmakologicznie
•    trudności w modlitwie, a nawet niemożność modlenia się, często jako wynik praktyk
okultystycznych, uprawiania magii lub wróżbiarstwa
•    doznania parapsychologiczne lub spirytystyczne, wskazujące na oddziaływanie sił
demonicznych, które wymagają interwencji kapłana - egzorcysty

Objawy uzależnienia od sekty

Ogólne zmiany w zachowaniu:
•    nagła i wyraźna zmiana osobowości
•    nowy sposób odżywiania się, ubierania się, nowy język, nowe kontakty towarzyskie
•    zamknięcie w sobie: hermetyczność i tajemniczość, czasem wrażenie nieobecności, podobne  do"transu" (możliwy wpływ sugestii, hipnozy)

Zmiany intelektualne:
•    fascynacja nową literaturą, nowy sposób wartościowania rzeczywistości
•    postawy super-krytyczne, agresywne lub obronne
•    utrata umiejętności myślenia abstrakcyjnego, krytycznego, całościowego
•    utrata umiejętności samodzielnego myślenia, uproszczona czarno-biała wizja świata, skrajna
•    nietolerancja, nadgorliwość neofity

Zmiany fizyczno-emocjonalne
•    brak pozytywnych emocji lub "ochłodzenie" w stosunkach z rodziną i przyjaciółmi (czasami bunt, żal i oskarżanie)
•    ograniczenie zdolności do zawierania dojrzałych i głębokich związków
•     lęki, natręctwa i myśli samobójcze
•     popadanie w skrajności emocjonalne: euforia lub depresja
•    ogólne wrażenie zaburzeń psychicznych (brak równowagi), aż do podejrzeń psychozy włącznie (paranoja, mania prześladowcza, obsesje)
•     zaburzenia fizyczne - nagły spadek lub przyrost wagi (złe odżywianie, brak snu, przemęczenie), zaniedbany wygląd

Jeżeli podejrzewasz, że masz do czynienia z sektą

która może posiadać szlachetną nazwę, głosić wzniosłe hasła, a jej członkowie zachowują się
nadzwyczaj serdecznie, zachowaj ostrożność! Oto zasady, jakich warto się trzymać:

Staraj się jak najwięcej dowiedzieć o grupie, z która masz do czynienia. Im bardziej pomija się twoje pytania lub je bagatelizuje, tym bardziej bądź ostrożny.
Prowadź dziennik wydarzeń. Zapisuj nazwy, nazwiska, skróty, potem sprawdź to u kogoś
wiarygodnego.
Nie podpisuj żadnych umów ani zobowiązań, gdy nie wiesz do końca, w co się wdajesz. Domagaj się czasu na przemyślenie sprawy i prawa do konsultacji.
Nie pozostawiaj nikomu osobistych dokumentów, nawet na krótki czas.
Nie podawaj werbującym osobom informacji na temat osób trzecich.
Rozmawiaj z różnymi osobami z kręgu rodziny i znajomych wskazując miejsca, gdzie działają
werbujący członkowie sekty.
Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji lub poradnią zajmującą się sektami.

 

Ośrodki informacji o nowych ruchach religijnych i sektach w Polsce:


Ruch Obrony Rodziny i Jednostki, Lublin, ul. Motykowa 5, tel. (81) 746 66 57, tel. informacyjny 691 888 624,                         Warszawa tel. zaufania 603 970 647

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik", 90-601 Łódź, ul. Zielona 13, tel. (42) 639 28 85.


Ośrodek Studiów Nad Kulturą Masową, 90-130 Łódź, ul. Narutowicza 54/8, tel. (42) 633 -65-11.


Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach - Ośrodki:

Gdańsk
ul. Świętojańska 72
80-840 Gdańsk
tel. 795 516 463
osrodek.gdansk@gmail.com                                                                                                                                www.badzwolny.eu

Kraków
ul. Dominikańska 3/24
31-043 Kraków
tel. (12) 423 11 81, tel. kom. 606 329 362
osrodek.krakowski@gmail.com                                                                                                                        www.bodzwolny.eu

Poznań
konsultacje telefonicznie: tel. 668 417 266 w czwartek 16.00-20.00
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań
tel. (61) 852 31 34
osrodek.poznan@gmail.com                                                                                                                                 www.bodzwolny.eu

Warszawa
ul. Dominikańska 2
12-741 Warszawa
tel. (22) 543 99 99
osrodek.warszawa@gmail.com                                                                                                                        www.bodzwolny.eu

Wrocław Adres: ul. Nowa 4/1b, Wrocław
korespondencja: Klasztor oo. Dominikanów
Pl. Dominikański 2
50-159 Wrocław
tel. (71) 341 99 00
osrodek.poznan@gmail.com                                                                                                                                 www.bodzwolny.eu

Domiikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

Telefon 24h dla wszystkich Ośrodków (odbierany w Lublinie): +48 694 480 628

...........................................................................................................................................

   « powrót


stronę odwiedziło 857261
copyright © 2007 LICHEŃSKIE CENTRUM POMOCY powered by ARTplus